Friends share me your first post of 2018 here

I will reblog them on my blog..will be pleased to read your first post of this year

42 thoughts on “Friends share me your first post of 2018 here

 1. ragu

  வல்லின வலி பசி :

  உணர்ந்த உள்வலி,
  உலர்ந்த உதடு,
  உணவின்றி ஒவ்வொரு நாள்,
  இதுவரை உயிருடன் ஓர் கூட்டம்…

  வல்லினமான ஓர் வலி வயிற்றில் பசியென்றாக…

  துப்பாக்கி முனைத் தத்துவம் சொல்கிறது,

  மனிதம் வீழ்வது இருக்கின்ற குண்டுகளில் அல்ல, இல்லாமல் போகும் உணவுகளில் மட்டுமே…

  Liked by 3 people

  Reply
 2. soulpleasingwords

  Okay.. Thank you.:p

  Just the glance of you towards me would me enough OR a stare of you which would make me snuff..

  The smile that casues to skip my heart a beat. My brain just thinks of you and all the different ways to meet.

  Just a touch of hand is all I crave for. 

  The only voice I can here forever. The only green eyes I can fall for. When you talk the time stops.

  You will never know that my love for you is infinity. And it will remain the same though I turn 80.

  Like

  Reply
 3. scribeforlove

  Hello, see if you like this new Haiku of mine? snow melts – ground softensunderneath wiggly earthwormsmagpie flock feasting (this happened in my front yard recently – thanks!) your scribe for love, truth and peace

  Liked by 1 person

  Reply
 4. poetryandthoughtsofasimpleman

  It controls the sun and moon and aligns the planets

  So regardless of how great you may think your plan is

  The universe has the last say and you cannot challenge

  What you do in the dark always comes to light

  You cannot run nor can you hide

  Always be mindful and not avoid telling lies

  How you are repaid is not for you to decide

  I can say the punishment fits the crime

  Treat others well, let your light truly shine

  Nothing is yours, it all belongs to the divine

  Your thoughts are energy flowing through your mind

  Mother nature had a baby with father time

  An amazing thing happened when the two of them combined

  It generated this thing we call life

  We all have a purpose and then we die

  We seek to understand how to surviv and then thrive

  Trying to find the secret and always asking why

  It’s right in your face just open your third eye

  You might not like what you see but you will be surprised

  We are living a dream you will quickly realize

  You don’t control whether you live or you die

  When comes to the universe all we can do is react

  Life is like a boomerang it comes right back

  Sometimes slowly, sometimes fast

  But never forever, nothing ever last

  That applies to happy and sad

  positive and negative, good versus bad

  The only part of the equation that we can correctly assume

  Outside of the rising of the sun and the moon

  Is the only constant that remains the same is change

  The names and face may change but the universe remains the same

  Animals don’t defy instinct, they worry or pray

  That is only a human mistake

  I am not saying don’t think or pray

  I am saying combine it with action and then step out on faith

  Everything is dangerous nothing is safe

  We are all transitioning no one will stay

  People move on every second of every day

  It’s all about recognizing the phase

  Sharing like minded people on the same page

  It’s a journey we have traveled together aways

  Taking the same route but our destination’s are not the same

  And when those paths start splitting away

  You must walk your own you cannot stay

  There are times you meet someone and your paths are intertwined

  We tend to miss them and let them past by

  They often wear masks or a disguise

  Thus making them hard to recognize

  You can find them if you really try

  They can cover everything but you can’t hide your eyes

  Travel together act as alternating guided

  Being lead by the universe is ild it wise

  We cannot stay awake at all times

  Unite with a pack it’s much easier to survive

  Intuition tells you when to break away if it doesn’t feel right

  Go with your gut as you follow the light

  At times it’s dim, at times it bright

  You control the output from the inside

  Keep your temple clean to make room for insight

  Stop to rejuvenate and give thanks for all that’s right

  Nothing will be revealed until its unconcealed

  The truth is the truth despite how you feel

  It’s all an illusion nothing is real

  Reality is based on perception and things can be deceieving

  Yet everything happens for a reason

  You might not understand it but the universe sees it

  Everything lives, thrives and dies in it’s own season

  We make decisions that effect our fate, believe this

  The universe will make it right if we neglect

  It will sit is down and put us in check

  Therefore we should row our boats gently down the river of life

  Learn from each other and take in the sites

  It is so futile to go against the ride

  Save your energy as the moon controls the tide

  And when the flow gets quicker thats when you try

  You row much harder to get out of the bind

  But if you are already exhausted in your body and your mind

  Because you were constantly fighting everything all the time

  You never meditated or worried your health

  It’s a suicidal mission, you killed yourself

  At the end of the day you account for your actions

  You can only move forward so stop looking backwards

  Don’t worry about revenge that is karma’s job

  If you are a loner or you travel with a mob

  Your arms are to short to attempt to box with God

  There are physical and spiritual laws

  Abide by them and you might go far

  Go against the grain and get cutoff

  It’s pretty easy we make it hard

  Understanding the truths will let you travel far

  A little planning and preparation if you think that your smart

  Love thy own self and know who you are

  Find your passion and follow your heart

  It’s over so fast so get an early start

  An infinite mountain you will never reach the top

  But it doesn’t matter look at where you are

  You have come a long ways, you can go so far

  Perpetual motion you can never ever stop

  The universe is indifferent it doesn’t wear a clock

  One thing about life you’ll never make it out alive

  Understand the universe and just enjoy the ride

  You are always wrong the universe is always right

  The universe must be a female you should know if you had a wife

  But she’s taken you are not her type

  Do positive things you won’t always get it right

  The world keeps spinning it doesn’t even try

  Survival of the fittest and the strong still die

  A dynamic equilibrium throughout the space/time continuum

  The universe is infinite you can count it in millennials

  It transcends the physical it is all very spiritual

  You can practice your rituals, you are just residuals

  Don’t let it hinder you, do what you were born to do

  We are all interdependent no one losing

  No one is winning

  We all have the same ending and beginning

  It’s that middle part how we live that is the only difference

  Why spend all our lives questioning our own existince

  Enjoy the experience and start living and be uplifting

  Liked by 1 person

  Reply
 5. nduta'sletters

  I’m a new blogger. I love telling real life stories.
  Please check out my blog.
  My first posthttps://ndutasletters.wordpress.com/2018/02/03/when-did-the-blue-skies-turn-scarlet/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5179313383. Is about a girl called daisy

  Liked by 1 person

  Reply

Your comment is most welcome

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s